Yuky sassy

"Hdup Hruz Melihat Kebawah..Jngn Pernah Menengok Kemasa Yg Kelam.. Jdikan Pelajrn"

About Yuky sassy

Age: 26

Music: Hip Hop- R'B

Movies: Horror

Friends of Yuky sassy

...