Yoshi

"Dont Hurt Someone If U Dont Want Get The Return "

About Yoshi

Age: 27

Music: Junjou Na Kanjou-Siam Shade

Movies: Samurai X

Friends of Yoshi

Aya Dhirah

...