Sham

"To Love N To Be Loved"

About Sham

Age: 30

Interests: Music, Movies

Music: Hiphop

Movies: Kaho Na Piyaar Hai

Friends of Sham

Sah¡l Umatia

Agil

Maibe Ricardo

...