ShafhiRa Shariy

"Live must go on"

About ShafhiRa Shariy

Age: 26

Music: Pop Indo

Movies: Ayat2 cinta,Naga Bonar jd 2,Kiamat Sudah Dekat

Friends of ShafhiRa Shariy

Aldi Fazy

...