Safuru Naruto

"Hi, I'm new here."

About Safuru Naruto

Age: 26

Music: Soundtrack Narüto

Movies: Naruto Mövie

Friends of Safuru Naruto

...